BIBLIOTEKA

zaprasza w godzinach

poniedziałek 8.30 - 14.30

wtorek 8.30 - 14.30

środa 8.30 - 14.30

czwartek 10.00 - 16.00

piątek 8.30 - 14.30


ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH

im. Augustyna Świdra

 

41-600 Świętochłowice,

ul. gen. Wł. Sikorskiego 9,

 

tel. 32 77 000 60,

fax 32 77 000 63,

mail: zspswiet@wp.pl


 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach. Szczegóły przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj:   Polityka prywatności.

PROCEDURA
rekrutacji oraz warunki i tryb przyjmowania uczniów
do Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia
oraz słuchaczy do Szkoły Policealnej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych
im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach
na rok szkolny 2018/ 2019

 

Podstawa prawna:

  • Art. 149, art.155, art.165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
  • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY ODBYWA SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

O przyjęcie do klas pierwszych technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia ubiegać się mogą absolwenci gimnazjów.

Termin rejestracji przez kandydatów do klas pierwszych w systemie internetowym:

od 18 maja 2018 r. – 18 czerwca 2018 r. do godz. 12.00

I. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do technikum wprowadza podanie przez internet.

Kandydaci składają podania jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci dostarczają do szkoły zaświadczenia o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach (co najmniej na szczeblu powiatowym) potwierdzonych pieczątka macierzystego gimnazjum i podpisem upoważnionej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły, które zostaną wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

II. Kandydat do branżowej szkoły I stopnia składa dodatkowo zaświadczenie o odbywaniu zajęć praktycznych oraz orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu.

III. Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

IV. O przyjęciu kandydatów do poszczególnych oddziałów decydować będzie kolejność, (aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc), zgodna z sumą uzyskanych punktów z egzaminu gimnazjalnego, z następujących zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • język polski
  • język obcy
  • historia i inne (patrz oferta w naborze elektronicznym)
  • wos i inne (patrz oferta w naborze elektronicznym)

według następujących zasad przeliczania ich na punkty:

dopuszczający 2 pkt
dostateczny 8 pkt
dobry 12 pkt
bardzo dobry 16 pkt
celujący 20 pkt

maksymalna punktacja 20 pkt.,

oraz z następujących osiągnięć szczególnych:

1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

d) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

e) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 2 punkty.

8. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych

– mnoży się przez 0,2;

2) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08,

b) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12.

9. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wyniki egzaminu,

- wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch przedmiotów wskazanych w naborze elektronicznym,

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

- w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji - wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Terminy rekrutacji

1) od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

2) 6 lipca 2018 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;

3) od 6 lipca do 12 lipca 2018 r. do godz. 10.00 – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

4) 13 lipca 2018 r. do godz. 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach;

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

I. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum.

II. O przyjęcie do Szkoły Policealnej ubiegać się mogą osoby posiadające wykształcenie średnie.

III. O przyjęcie do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ubiegać się mogą absolwenci wszystkich typów zasadniczych szkół zawodowych.

IV. Termin składania dokumentów przez kandydatów:

od 19 maja 2018 r. – 19 czerwca 2018 r. - Szkoła Policealna

od 5 czerwca 2018 r. – 19 czerwca 2018 r. - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

V. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają w sekretariacie wypełniony, przygotowany przez szkołę, kwestionariusz oraz świadectwo, w zależności od typu szkoły, do której chcą uczęszczać, ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenia szkoły średniej.

VI. Do klasy pierwszej Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

a) wykształcenie średnie;

b) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych.

VII. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

VIII. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. IX. Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli:

- ośmioletnią szkołę podstawową,

- gimnazjum.

X. Do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową.

XI. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 5 i 6, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

XII. Kryteria, o których mowa w pkt. 7, mają jednakową wartość.

XIII.Nabór uzupełniający prowadzi się od 14.07.2018 r. do 17.07.2018 r.

Odwiedza nas 173 gości oraz 0 użytkowników.


PROJEKTY EDUKACYJNE

 PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKOŃCZONE